Wermlands Juridiska

VÅR INTEGRITETSPOLICY


Vi på Wermlands Juridiska värnar om din personliga integritet och hanterar alltid dina personuppgifter ansvarsfullt. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy beskrivs vår behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används samt vår användning av så kallade cookies.


Vad är en personuppgift?

Med en personuppgift avses all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.


Vad innebär behandling av personuppgift?

Behandling innebär i detta sammanhang att personuppgifter exempelvis insamlas, registreras, bearbetas, struktureras, överförs, ändras eller lagras.


När behandlas personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har ett ändamål för behandlingen och behandlingen stöds av rättsliga grunder.


Vilken information samlar vi in och varför?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilket uppdrag vi fått från dig eller vilken typ av kontakt som förs mellan oss. Vi samlar huvudsakligen in uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet, utföra våra tjänster och fullgöra våra åtaganden mot dig. Oftast rör det sig om uppgifter som du lämnat oss per telefon, mejl, vår hemsida eller i personligt möte. Omfattningen av uppgifterna beror huvudsakligen på vilken information du tillhandahållit oss och i vilket syfte. För att kunna inleda ett ärende behöver vi till exempel de uppgifter som är nödvändiga för att bedöma om vi kan åta oss uppdraget och fullgöra detsamma samt för att fullgöra lagstadgade förpliktelser. När du bokar tid hos oss behöver du härav alltid uppge ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. Härefter sparar vi de uppgifter som ansamlas under ärendets gång och använder dem i vårt arbete för att kunna tillvarata dina intressen på bästa sätt.


Vi kan också få uppgifter från tredjeman. Det rör sig oftast om uppgifter från offentliga register såsom adressuppgifter från SPAR, för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig. Det kan också röra sig om kontaktuppgifter som du lämnat till våra samarbetspartners tillsammans med ditt samtycke till att uppgifterna vidareförmedlas till oss.


Vi använder även personuppgifter för att kunna förbättra våra tjänster och dina upplevelser genom användandet av Cookies, se nedan.


Det finns olika grunder som stödjer vår behandling av personuppgifter. Det vanligaste är att du har lämnat ditt samtycke eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. I andra fall kan det krävas enligt lag eller för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. När den rättsliga grunden upphör raderas uppgifterna.


När uppgifterna behandlas i syfte med att utveckla och analysera verksamheten har vi ett berättigat intresse av att kontinuerlig anpassa våra tjänster efter dagens behov.


Cookies

Wermlands Juridiska använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder cookies för att kunna analysera trafiken på webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen. Vi kan även komma att använda cookies i marknadsföringssyfte, för att marknadsföringen ska bli så relevant som möjligt för mottagaren.


Vill du neka till cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även välja att ta bort cookies som redan har lagrats på din dator. Om du väljer att inte tillåta eller att radera cookies kan dock tjänsterna komma att fungera sämre eller inte alls.


Den data som cookies genererar är anonym.


Överföring av uppgifter

Din integritet och vår sekretess är viktig för oss. Du kan känna dig trygg men att vi inte kommer att lämna ut dina personuppgifter till någon utomstående eller till myndighet i andra fall än när;

  • det särskilt överenskommits mellan dig och oss,
  • det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina intressen,
  • det är nödvändigt på grund av lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol,
  • vi anlitat en utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.


Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna till dess att ändamålet med desamma har uppfyllts, härefter raderas uppgifterna.


Vi har enligt lag en skyldighet att arkivera uppgifter som varit del i ett ärende eller som utgör underlag i bokföringen. Vi behöver också lagra uppgifter som är nödvändiga att kunna utföra jävskontroller i framtiden eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot anspråk i en eventuell tvist.


Dina rättigheter

Du har självfallet rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. För det fall någon uppgift skulle visa sig vara felaktig har du även rätt att begära korrigering av uppgiften. För det fall att en felaktighet upptäcks av oss kommer vi på eget initiativ korrigera uppgiften. Du har vidare rätt att begära begränsning av data eller att dina personuppgifter raderas. Ett tidigare lämnat samtycke till behandling kan alltid återtas av dig.


Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och, under vissa förutsättningar, har du också rätt att få del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt överförda till en tredje part som du anvisar).


Efter att du har lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma till dig med svar inom kort. Vi kan komma att behöva ytterligare information från dig för att kunna säkerställa effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.


Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är Wermlands Juridiska AB, org nr 559328-3798. Om du har några frågor rörande personuppgiftshanteringen är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-51 66 19 mejla hej@wermlandsjuridiska.se eller skriva till nedan postadress.