Wermlands Juridiska

Bouppteckning

När någon avlider ska enligt lag en bouppteckning förrättas, upprättas och registreras hos Skatteverket.


I bouppteckningen ska alla dödsbodelägare och efterarvingar tas upp, dessa ska också kallas till bouppteckningsförrättningen, den avlidnes och eventuella makens alla tillgångar och skulder ska redovisas samt att eventuella handlingar såsom tex testamente ska antecknas.


När bouppteckningen är registrerad utgör den dödsbodelägarnas legitimation för att kunna avveckla dödsboet. Vi vet att det mitt i sorgen kan kännas överväldigande med alla papper och all ekonomi och vi hjälper dig gärna att reda ut vad som behöver göras och att göra det svåra lite enklare. 

Boutredning

Boutredningen är allt som händer från den avlidnes dödsdag till dess att boet avslutas i och med att samtliga dödsboets engagemang har avslutats.


Det första steget i en boutredning är att upprätta bouppteckning och den avslutas i och med att arvskiftet förrättas och verkställs. För det fall den avlidne var gift eller sambo ska även en bodelning göras, den brukar oftast göras tillsammans med arvskiftet. Under tiden däremellan pågår dödsboförvaltningen som sköts av dödsbodelägarna gemensamt.


Vi hjälper dig gärna att reda ut vilka åtgärder som behöver vidtas, hur mycket hjälp du önskar bestämmer du.

Dödsboförvaltning

När en närstående avlider är det mycket att ta tag i, både gällande det praktiska och det ekonomiska.


En del av det är förvaltningen av det dödsbo som uppstått och som behöver tas om hand och redas ut. Fram till att arvet har skiftats, genom att arvskifte har upprättats och verkställts, behöver boet förvaltas, det vill säga tas om hand och skötas om, av någon. Det kan innebära allt från att tömma kylskåpet till att betala räkningar, säga upp hyresavtalet, sälja bostaden, försälja bil och lösöre, boka städning av bostaden, upprätta deklaration och betala eventuella skatter med mera.


Vi hjälper dig gärna att reda ut de här bitarna, både de juridiska och de praktiska om du så önskar.

Arvskifte

Om ett dödsbo består av fler än en dödsbodelägare krävs, enligt lag, att ett arvskifte upprättas.


Arvskiftet reglerar dödsbodelägarnas andelar i dödsboet, vem som ska erhålla vad, vad som ska ske med eventuellt tillkommande skulder eller tillgångar, eventuella arvsförskott eller fordringar m.m. Arvskiftet gäller som förvärvshandling för dödsbodelägarna och är det underlag som ligger till grund för överföringen av arvet, hos exempelvis banken eller Lantmäteriet. Utan ett arvskifte kan man alltså inte erhålla något arv.


Vi förstår att processen kring ett arvskifte kan känns svår och vara påfrestande, inte minst känslomässigt. Vi hjälper er gärna med era frågor och att göra processen så enkel som möjligt. Vi är experter på arvskifte - låt oss hjälpa er att skapa trygghet.

Boutredningsman

Ibland kommer inte dödsbodelägarna överens, boets omfattning är för komplex eller så kan fordringsägare, som banken, tycka att det tar för lång tid med boutredningen. Då kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman.


Boutredningsmannens uppdrag är att utreda och förvalta boet i stället för dödsbodelägarna. Den första uppgiften är att förbereda boet för arvskifte. Boutredningsmannen kan också avyttra de tillgångar som finns men måste fråga dödsbodelägarna om större åtgärder. Vidare ska boutredningsmannen, om dödsbodelägarna vill det, upprätta bodelning och arvskifte samt verkställa desamma.


Vi hjälper er gärna om ni har frågor rörande att förordna en boutredningsman eller hur det fungerar när en redan har förordnats.

Skiftesman

Ibland händer det att dödsbodelägarna är oeniga om skiftet och att de, trots medling av en erfaren och duktig jurist, inte kan lösa sina konflikter och få till stånd ett arvskifte.


De kan då ansöka om en skiftesman som har behörighet att fatta beslut om tvångsskifte. Ansökan görs hos tingsrätten som utser och förordnar en lämplig person, vanligtvis en jurist eller advokat, till uppdraget. 


Skiftesmannen har inte behörighet att förvalta dödsboets egendom eller att företräda dödsboet och kan inte heller vara behjälplig med verkställandet av arvskiftet. I dödsbon där det föreligger tvist om både arvet och förvaltningen är därför en boutredningsman att föredra framför en skiftesman.


Hör av er till oss om ni har frågor rörande skiftesman eller om en redan har utsetts i ett dödsbo där ni är delägare.

Testamentsexekutor

I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor och får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet. 


Uppdraget som testamentsexekutor består i att utreda och förvalta dödsboet samt tillse att bouppteckning upprättas och registreras. Testamentsexekutorn är också automatiskt skiftesman och ska skifta, det vill säga fördela, arvet mellan de arvsberättigade. 


Vi hjälper dig gärna att reda ut frågor rörande hur man förordnar en testamentsexekutor eller vad som händer om någon anhörig har utsett en testamentsexekutor.

WJ juli 2021

Bouppteckning - vad är det

och hur går det till?

Publicerad av Wermlands Juridiska juli 2021

Att mista en anhörig är omtumlande tid. Förutom sorgen uppstår en mängd frågor och praktiska göromål att hantera för dig som anhörig. Förvaltningen och avvecklingen av det dödsbo som uppkommit är en del i detta. Bouppteckningen är det första steget i förvaltningen och avvecklingen, arvskifte är det slutliga steget. Vi förstår att det kan kännas överväldigande för dig som anhörig att mitt i sorgen hantera alla juridiska och ekonomiska frågor. Vi hjälper dig gärna att reda ut vad som behöver göras och att göra det svåra lite enklare. Hur mycket hjälp du vill ha bestämmer du själv.

 

Vad är en bouppteckning?


En bouppteckning är en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder redovisas. Om den avlidne var sambo bör i viss mån även den efterlämnade sambons tillgångar och skulder ofta redovisas.


Bouppteckningen ska också innefatta en redovisning av vilka som, enligt lag eller testamente, är dödsbodelägare och eventuellt efterarvingar till den avlidne samt av relevanta juridiska dokument exempelvis testamente eller äktenskapsförord. Har den avlidne tidigare varit gift och det äktenskapet upplösts genom dödsfall är det viktigt att utreda om det finns några efterarvingar till den tidigare avlidna makan/maken som i egenskap av dödsbodelägare efter denne ska kallas till bouppteckningsförrättningen.


En bouppteckning måste upprättas enligt lag. Enligt lagstiftningen ska bouppteckningsförrättningen hållas inom 3 månader från dödsfallet. Härefter ska bouppteckningen upprättas och registreras hos Skatteverket inom 1 månad efter förrättningsdagen.


När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket utgör den en legitimationshandling för dödsboet på så sätt att den visar vem/vilka som har rätt att företräda dödsboet. Det är med stöd av denna som dödsbodelägarna kan börja att avveckla dödsboet genom exempelvis att avsluta konton eller sälja värdepapper, fastighet eller bostadsrätt. När utredningen och avvecklingen av boet färdigställts ska arvskifte förrättas mellan dödsbodelägarna, varvid dödsbodelägarna tillskiftas sina arvslotter.


Om den avlidne saknar tillgångar eller om tillgångarna är så små att de, jämte eventuella försäkringar samt med hänsyn till giftorätt i eventuell makes/makas tillgångar, exempelvis inte täcker begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Det är socialkontoret i den avlidnes hemkommun som prövar om dödsboet uppfyller kriterierna för en dödsboanmälan och som i så fall tillser att en sådan upprättas och registreras hos Skatteverket.

 

Hur går en bouppteckning till?


Inledningsvis utreds bland annat vilka som är dödsbodelägare, vilka tillgångar och skulder som finns i boet samt om det finns några juridiska handlingar och vad dessa i så fall innebär för dödsboet. Härefter inhämtas underlag såsom saldobesked, fastighetsinformation, bouppteckning efter tidigare avliden make/make etc. Ibland behöver exempelvis även en släktutredning beställas från riksarkivet eller god man ansökas om hos överförmyndaren. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar ska också kallas till bouppteckningsförrättningen.


När de förberedande åtgärderna färdigställts är det dags för bouppteckningsförrättningen. Under förrättningen går förrättningsmännen och bouppgivaren tillsammans med övriga närvarande igenom de uppgifter om boet som ska ligga till grund för den bouppteckning som härefter ska upprättas och registreras och som i sin tur ligger till grund för kommande avveckling och arvskifte. Detta möte brukar vara ett ypperligt tillfälle att samtala kring och enas om åtgärder rörande avvecklingen samt om arvskiftet.


Efter att bouppteckningsförrättningen hållits och bouppteckningen upprättats ska bouppteckningen jämte eventuella bilagor skickas till Skatteverket för registrering. Skatteverkets handläggning tar normalt ca 4-5 veckor. När denna handläggning avslutats och bouppteckningen blivit registrerad återsänds originalhandlingen till ingivaren. Bouppteckningen är härvid klar och nästa steg är vanligtvis avveckling och arvskifte.

 

Kan man göra bouppteckningen själv?


Det finns inga juridiska hinder mot att göra bouppteckningen i egen regi. Den av er efterlevande som känner boet bäst och har det i sin vård utses till bouppgivare. Bouppgivaren är skyldig att se till att bouppteckningsförrättningen hålls på enligt lag föreskrivet sätt samt att bouppteckningen därefter upprättas och registreras.


Bouppgivaren ska också utse två utomstående och kunniga förrättningsmän som har att intyga att allt som antecknats i bouppteckningen är riktigt och att tillgångarna, och skulderna, har värderats efter bästa förstånd.


Det är viktigt att bouppteckningen blir korrekt och att man vid upprättandet följer de regler som föreskrivs av lag. Därför bör dödsbodelägarna överväga om man i dödsboet besitter de kunskaper som krävs för detta. Inkorrekt hantering och felaktigheter kan leda till onödiga konflikter och praktiska problem, som ofta innebär kostnader som vida överstiger kostnaderna för att anlita en expert och få det rätt från början. Om ni känner er osäkra på om ni har de kunskaper som krävs rekommenderar vi därför att ni istället hör av er till oss som är experter på området.

 

Vad kan Wermlands Juridiska hjälpa till med?


Vi har nästan 40 års erfarenhet av att arbeta med boutredningar och vi har upprättat tusentals bouppteckningar. Vi vet vad som behöver göras, vilka problem man kan stöta på under boutredningens gång och hur man både förekommer dem och löser dem. Med hjälp av våra lokala samarbetsparters, mäklare, banker, auktionsfirma, städbolag m.m, kan vi se till att ni på ett smidigt sätt får all den hjälp ni behöver. Vi bestämmer tillsammans vilken hjälp som Wermlands Juridiska ska bistå med och vad ni önskar göra själva.


Kontakta oss för att få en genomgång av vilken hjälp som just ni behöver och önskar!

WJ augusti 2021

Boutredningen - en fördjupning

Publicerad av Wermlands Juridiska augusti 2021

Boutredningen är allt som händer från den avlidnes dödsdag till dess att boet avslutas i och med att samtliga dödsboets engagemang har avslutats.

Det första steget i en boutredning är att upprätta bouppteckning och avslutas med att arvskiftet förrättas och verkställs. För det fall den avlidne var gift eller sambo ska även en bodelning göras, den brukar oftast göras tillsammans med arvskiftet. Under tiden däremellan pågår dödsboförvaltningen som sköts av dödsbodelägarna gemensamt. Vi hjälper dig gärna att reda ut vilka åtgärder som behöver vidtas, hur mycket hjälp du önskar bestämmer du.

 

Vad är en boutredning?


Under boutredningen tar man fram de uppgifter som behövs till bouppteckningen, det vill säga fastställer vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och eventuella legatarier, samt vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet.


När bouppteckningen är registrerad går boutredningen in i fasen att avveckla boet. Då bestämmer man vilka tillgångar som ska avyttras, betalar alla skulder och värderar de tillgångar som ska fördelas i arvskiftet, exempelvis fastighet eller lösöre som ska ärvas av någon.


När avvecklingsfasen är färdig och man vet vilka tillgångar som finns kvar i boet och dessa är värderade är det dags att upprätta arvskiftet (och eventuell bodelning) och därefter att verkställa detsamma, det vill säga att dela ut det arv som var och en av dödsbodelägarna och eventuella legatarier har rätt att få.

 

Vem ansvarar för boutredningen?


Det är dödsbodelägarna gemensamt som ansvarar för att utreda boet. Dödsbodelägare är exempelvis make/sambo, barn, barnbarn, syskon, syskonbarn eller annan universell testamentstagare eller, för det fall den avlidne saknar egna arvingar och inte har upprättat något testamente, Allmänna arvsfonden. Har den avlidne upprättat ett testamente och däri utsett en testamentsexekutor har denne ansvaret för boutredningen. Dödsbodelägarna har alltid möjlighet att lämna fullmakt till någon utomstående, exempelvis Wermlands Juridiska, som då förvaltar boet å deras vägnar. 


Dödsbodelägarna måste vara överens om vilka åtgärder som vidtas i boutredningen, om de inte är ense eller om boets omfattning är övermäktigt kan tingsrätten på begäran av en eller fler dödsbodelägare förordna en boutredningsman som tar över ansvaret för boutredningen i dödsbodelägarnas ställe.

 

Vad Wermlands Juridiska kan göra


Vi har nästan 40 års erfarenhet av att arbeta med boutredningar. Vi vet vad som behöver göras, vilka problem man kan stöta på under boutredningens gång och hur man både förekommer dem och löser dem. Med hjälp av våra lokala samarbetsparter, mäklare, banker, auktionsfirma, städbolag mm, kan vi se till att dödsbodelägarna får all den hjälp de behöver. Tillsammans med dödsbodelägarna bestämmer vi vilken hjälp som Wermlands Juridiska ska bistå med och vad dödsbodelägarna önskar göra själva.


Kontakta oss för att få en genomgång av vilken hjälp som just ni behöver och önskar!